Powrót

24.09.2023


Podsumowanie dyplomu
ŁĄCZNOŚCI OBOZOWE 2023 rok.

Na podstawie otrzymanych logów ustalono że:
Najaktywniejszym uczestnikiem był
1. kol. Tadek SO8DAN z 60 łącznościami
2. kol. Marian SQ8AKY z 27 łącznościami
3. kol. Waldemar SQ8PIW z 25 łącznościami
z Inspektoratu łączności ŚL.CH.ZHP dh. Marian SP9EMI z 10 łącznościami
najaktywniejszym klubem inspektoratu SP9ZPS z 8 łącznościami
dyplom z inspektoratu zdobył też klub SP9ZAK z 6 łącznościami.

W dyplomie zalogowano 823 znaki w łacznościach w pasmach 80m, 40m, 20m, 2m.
modulacjami LSB, USB, FT8, PSK,RTTY,FM.
wykonano 2118 łączności.
Wszystkim ucestniczącym gratulujemy i dziękujemy za aktywność.
Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji w 2024 roku.

Kol. Tadka, Mariana, Waldemara i współorganizatorów dyplomu zapraszamy na spotkanie klubowe
do HOW Hufca Chorzów w Kucobach dnia 14.10. 2023r godz.16.oo
by odebrać dyplomy papierowe i zapowiedziane regulaminem upominki - bony do sklepu radiotechnicznego.

Zdobyte dyplomy i miejsce we współzawodnictwie na stronie klubu SP9ZHC.pzk.pl/dyplom

Pozdrawiamy wszystkich harcerskim CZUWAJ! i radiowym 73'

do zaś.
Marek
SP6MN.

***

05.07.2023
Pierwszy Dyplom Łączności Obozowych do pobrania

Gratulujemy stacji

         SO8DAN

i zapraszamy do współzawodnictwa operatorów.


Harcerskie stacje organaztora planują pracować z obozów:

• w dniach 5 do 7 lipca 2023 r. klub HF9ZHP z Ustronia Lipowca

• w dniach 14 i 15 lipca 2023 r. klub SP9ZHS z Pogorzelicy

• w dniach 18 i 25 lipca oraz 01 i 15 sierpnia 2023 stacja SP9ZPS
   z Posmyk gmina Lubliniec w godzinach 19:00 do 21:00 LT

Stacja SP9ZHC woła codziennie:
• w paśmie 40m od godziny 7.30 LT do zaniku propagacji
• i późnym wieczorem na 80m przemiennie LSB lub FT8
• w ciągu dnia w trakcie zajęć z uczestnikami obozu preferując pasmo 40m

Dalsze informacje o pracy stacji niebawem.

***

28.06.2023
Dnia 5 maja 2023r
Na spotkaniu członków klubu podjęto decyzję o realizacji akcji
dyplomowej ŁĄCZNOŚCI OBOZOWE 2023.
Przeanalizowano zapisy regulaminu i ustalono w zmiany:
Rezygnacja z punktowania za łączności. Przyjęto 6 łączności w tym z stacją
inspektoratu łączności jako wystarczające do prawa pobrania dyplomu.
Dyplom poza miejscami 1 do 3 w współzawodnictwie w formie elektronicznej,
do pobrania z strony klubowej.
Najaktywniejsi uczestnicy dyplomy papierowe, z podpisami organizatorów
o ile będzie adres do wysyłki. Szukamy sponsorów na załączniki do dyplomu.
Dyplom datowany 24 czerwiec do 31 sierpień 2023 r startuje oficjalnie
po ogłoszeniu w Komunikacie Radiowym PZK w ostatnich dniach czerwca.
Planuje się akcje e mailową do HKŁ promującą akcję i zapraszającą do współpracy.
Dzień 22 wrzesień 2023 planowany jako oficjalne ogłoszenie wyników.
Po korektach redakcyjnych przyjęto dyplom i akcje do realizacji.
Ustalono termin roboczego spotkania na połowę sierpnia 2023 r.


***

27.10.2021
Kucoby, 16.10.2021

Protokół spotkania
Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHC
z dnia 16 października 2021
odbywającego się Harcerskim Ośrodku Obozowym w Kucobach


1. Gospodarz spotkania Marek SP6MN rozpoczął spotkanie.
Nastąpiło przywitanie gości, przedstawienie przybyłych oraz krótka informacja o osobach,
które potwierdziły swoją nieobecność.
2. Marek SP6MN przedstawił proponowany harmonogram spotkania.
3. Marek SP6MN przedstawił podsumowanie działalności klubu za ubiegły rok
oraz krótki zarys planów na kolejne lata.
4. Nastąpiło podsumowanie akcji dyplomowej prowadzonej w okresie wakacji.
Zwycięzca Tadeusz SO8DAN otrzymał drukowaną wersję dyplomu wraz upominkiem przewidzianym w regulaminie.
Pozostali wyróżnieni, w związku z tym, że nie uczestniczyli spotkaniu,
otrzymają dyplomy oraz upominki pocztą.
Upominki to talony do internetowego sklepu radiowego na łaczną kwotę 600 zł.
Wyróżniono również najaktywniejszy klub SP8ZBX.
Druh Henryk wyróżnił również najaktywniejszego klubowicza harcerskiego SP6MN.
5. Tadeusz SO8DAN przedstawił swoje spostrzeżenia na temat uwagi.
Wyraził swój głęboki żal, że mało stacji harcerskich czynnie włączyło się w udział w dyplomu.
Marek zaproponował, aby temat kolejnej edycji omówić na spotkaniu wiosennym.
Na tym temat dyplomu został zakończony.
6. Marek SP6MN przedstawił zmiany na stanowisku przewodniczącego Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHC.
Przewodniczącym klubu zgodnie z rozkazem Komendanta Hufca ZHP Chorzów jest Jan Lechocki SP9JL.
7. Jan SP9JL przedstawił przebieg zmian personalnych. Druh Jan przestawił dokumentację niezbędną
do zarejestrowania klubu jako klubu o specjalności łączność.
Wniosek został złożony do Komendanta Hufca ZHP Chorzów 7 kwietnia 2021.
Wraz z wnioskiem została przekazana pisemna zgodna druha Jana na objęcie funkcji przewodniczącego
oraz projekt konstytucji harcerskiego klubu łącznościowego. 2 października druh Jan uzyskał informację,
że klub Harcerski Klub Łączności SP9ZHC został powołany w dniu 8 kwietnia 2021 roku.
8. Aby dopełnić formalności klub powinien mieć zatwierdzoną Konstytucję Klubu / Regulamin Klubu.
Marek SP6MN zaproponował zmianę w drugim punkcie proponowanej konstytucji.
Rozwinęła się dyskusja na temat przepisów organizacyjnych ZHP oraz możliwego „oparcia” klubu
o Ośrodek Wypoczynkowy w Kucobach ze względu na pozwolenie UKE.
Postanowiono dopisać informację o lokalizacji radiostacji klubowej.
9. Projekt konstytucji z naniesieniem powyżej poprawki został zaakceptowany jednogłośnie.
Klub uchwalił swoją konstytucje (11 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących).
10.Przewodniczący klubu przedstawił plan działania klubu na kolejny rok harcerskich:
a. wiosna/przedwiośnie 2022 – współorganizacja ze Śląską Chorągwią ZHP
wieloboju łącznościowego (dokładny termin do ustalenia);
b. raz na kwartał organizacja szkolenia na radiooperatorów w drużynach Hufca Chorzów;
c. udział w imprezach organizowanych przez Hufiec oraz Chorągiew;
d. akcja dyplomowa Łączności Obozowe;
e. udział w imprezach i zawodach krótkofalarskich;
f. pozyskanie nowych członków klubów;
g. przeprowadzenie warsztatów dla harcerzy – zdobycie sprawności nasłuchowca;
h. szkolenie dla radiooperatorów (na przykład biwakowe w Kucobach).
11.Marek SP6MN poprosił, aby w planach pracy uwzględnić również potrzeby techniczne klubu.
Niezbędnym wydaje się przegląd podłogi w siedzibie klubu. Potrzebna również jest konserwacja dachu.
Konieczne będzie również podjęcie działania odnośnie masztu antenowego – chwilowo nie jest sprawny.
SDR nie jest dostępny w klubie (działa aktualnie na prywatnej sieci).
Należy podłączyć siedzibę klubu do sieci, aby można było wysłać maile z zawodów,
sprawdzić regulamin klubu, itp. Prace te wymagają fizycznych działań członków klubu.
W późniejszym terminie konieczne będzie również poprawienie wejścia do klubu – wyrównanie nawierzchni.
12.Prace w klubie zostały zaplanowane na 6 listopada, godzina 9.oo
- prace wewnątrz klubu – zabezpieczenie podłogi.
13.Następne spotkanie robocze zaplanowano na marzec – prace przy maszcie i antenach.
14.Kolejne spotkanie ustalono na 12 marca 2022 roku godzina 900.
15.Nastąpiło symboliczna przekazanie klucza do Klubu – Marek SP6MN
przekazał obecnemu przewodniczącemu Jankowi SP9JL.
16.Marek SP6MN zaproponował Zuzannę na administratora Facebooka klubowego. Zuzanna wyraziła zgodę.
17.Marek ponownie podziękował przybyłym gościom. Jan SP9JL również podziękował za obecność na spotkaniu
oraz udzielony mandat zaufania.
18.Na zakończenie spotkania Jan przedstawił prezentację – relację z wydarzeń klubu.
19.Na tym oficjalną część spotkania zakończono.

***

17.09.2021
Dyplom „Łączności Obozowe 2021 r”
P O D S U MO W A N I E

Dyplom zdobyło 111 stacji i 4 nasłuchowców.
W okresie 27.06.2021 r do 31.08.2021 r wykonano 3300 łączności
i 112 nasłuchów potwierdzonych logami.
Logi z łączności z baz obozowych do prowadzącego dyplom stacji HF100HCH
klubu SP9ZHC w Kucobach nadesłało 13 operatorów.
Stacjom: SP2ZIC SP3ZBY SP5PRF SP6FVP SP6ZHP
HF9ZHP SP9ZAK SP9ZCF SP9ZDG SP9ZHP
SP9ZHR SP9ZHS SP9ZPS
za udział i zaangażowanie w dyplom dziękujemy.

Największą aktywnością wykazali się operatorzy stacji indywidualnych:
1 miejsce SO8DAN 57 łączności
2 miejsce SP9KW 25 łączności
2 miejsce HF7ST 25 łączności
4 miejsce SQ7CGN 23 łączności
5 miejsce SP9WZO 18 łączności
6 miejsce SQ3LVC 16 łączności
6 miejsce SP8WH 16 łączności
7 miejsce SP3IPA 14 łączności
8 miejsce SP6MN 13 łączności
8 miejsce SP9NLU 13 łączności
8 miejsce SP2FTL 13 łączności

Gratulujemy , dziękujemy za udział i aktywność.
Pozostałe ilości zaliczonych stacjom łączności można sprawdzić na stronie sp9zhc.pzl.pl
w zakładce wyniki.


Kolejność najaktywniejszych stacji klubowych:
1 SP8ZBX 28 łączności
2 SP4KHM 14 łączności
3 SP7KDE 13 łączności
4 SP9ZHR 10 łączności
4 SP3KRE 10 łączności
Gratulujemy i w kolejnej edycji dyplomu zapraszamy do udziału jako stacje pracujące z obozów.
Ilość łączności pozostałych stacji klubowych patrz sp9zhc.pzk.pl wyniki.
Znaki nasłuchowe, które zdobyły dyplom nr 1 SP1-22055
nr 2 SP6007SWL
nr 3 SP4-21-505
nr 4 SP8-08-148
gratulujemy i dziękujemy za nasłuchy łączności w dyplomie.
Dziękuje wszystkim wspierającym dyplom, sponsorom, członkom klubu, którzy przygotowali
program do obsługi dyplomu jak i uczestniczącym w przygotowaniu kart QSL do wysyłki.
Oficjalne podsumowanie i ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów odbędzie się dnia
16 października 2021 r. o godzinie 16.10 na spotkaniu członków klubu
i zaproszonych gości w HOW Kucoby.

Podsumowanie przygotował Marek sp6mn.


***

27.07.2021
Do dnia 13.08.2021 rok
z obozu hufca Wrocław w
Krzeczkowie pracuje Sylwek
SP6FVB
z klubu SP6ZHP.
Łączności zaliczamy do
DYPLOMU ŁĄCZNOŚCI OBOZOWE

***

23.07.2021
W dniu 2021-07-21 22:39, Harcerski Klub Łączności SP7ZCN napisał(a):
> Witam, chciałby poinformować, że w dniu 26.07.2021 r. nasza stacja
> będzie pracowała na obozie Hufca ZHP Sieradz i chętnie dołączymy
> do grona "aktywatorów".
>
> Znak stacji: SP7ZCN/6
> Emisja: SSB
> Pasmo: 40m, 80 m
> Termin: 26.07.2021
> Godziny pracy stacji: 07:00 - 19:00 UTC
>
> Organizator obozu: Hufiec ZHP Sieradz, Chorągiew Łódzka
> Miejscowość: Szklarska Poręba - Baza Obozowa ZHP Chorągiew Wlkp.
> Hufiec Czerwonak
>
> Kontakt: 669 827 819
>
> Czuwaj!
>
> pwd. Maciej Gawęda
>
> Harcerski Klub Łączności SP7ZCN
>
> Hufiec ZHP Sieradz im. Sieradzkich Zakładników 1939 r.
>
> ul. Piłsudskiego 7, 98-200 Sieradzowość pracy stacji.

***

14.07.2021
Pierwszy etap podsumowany

W dyplomie uczestniczą już 702 stacje.
Wiele stacji ma już po kilka łaczności.
Dzisiaj dyplom mogą pobrać stacje
SO8DAN i SP7KED
stacją gratulujemy i zapraszamy do
dalszej aktywności.
Do grona stacji aktywatorów prócz już pracującej SP3ZBY/p
dołączą stacje SP5PRF i SO5FF
zlokalizowane nad Jeziorem Wikaryjskim
w obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

***

05.07.2021

INFORMACJE z dnia 05.07.2021 r

OD 27.06 do 11.08 pracuje harcerska stacja klubowa
SP3ZBY z obozu HUFCA PIŁA w miejscowości PRÓCHNÓWKO w gminie Tuczno.
Obóz zlokalizowano w rezerwacie NATURA 2000 Mirosławiec nad jeziorem
Bytyń Wielki oznaczenie flory faułny SPFF-2178.
Stacja ma prawa altywatora Dyplomu Łączności Obozowe.
Dh. Adam SP3EA , Mark SP3TUT, Zbyszek SP3CFM, Jurek SP3DBD,
Sebastian SP2SNF i Henryk SP6OPZ to operatorzy tej stacji.


Oczekujemy informacji o pracy kolejnych stacji z obozów harcerskich.
Zapraszamy stację SP5PRF do włączenia się do dyplomu
w trakcie pobytu na harcerskim obozie.
Dh Filipie SO5FF czekamy na twoje zawołanie w Dyplomie Łaczności Obozowe.

Marek SP6MN

***

25.10.2020
 Protokół spotkania klubu SP9ZHC
– podsumowanie akcji dyplomowej „Łączności Obozowe”
Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Kucobach, 9 października 2020

1. Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości oraz członków klubu.
2. Marek SP6MN przedstawił podsumowanie przeprowadzonej akcji dyplomowej Łączności Obozowe.
Ogólna liczba łączności 3327. W dyplomie uczestniczyło 1336 znaków.
Warunki do przyznania dyplomu spełniło 136 stacji.
Szczegółowe informacje odnośnie łączności znajdują się na stronie klubowej.
Marek przekazał pozytywny komentarz od uczestników dyplomu.
Marek wyraził ubolewanie nad niską aktywnością pozostałych stacji organizatora.
Niestety bardzo mało stacji organizatora odesłało swoje logi.
Marek zaoferował przeprowadzenie akcji dyplomowej również w przyszłym roku.
Wniosek do przyszłorocznego dyplomu: uproszczenie regulaminu dyplomu,
nie rozdzielanie ilości punktów na przyznawane przez stacje organizatorów
oraz pozostałe stacje harcerskie.
3. Marek przedstawił krótką informację o działalności bieżącej Klubu.
Z wielkim żalem podkreślił, że klub nie jest prezentowany w bieżącej działalności Hufca,
brakuje informacji na hufcowych stronach internetowych o klubie,
a klub działa bardzo aktywnie.
Przykładem może być zdobycie dyplomów z trwających akcji.
4. Marek SP6MN przekazał dyplomy wyróżnionym uczestnikom akcji.
Osobom nieobecnym dyplomy zostaną przekazane (przesłane) pocztą tradycyjną.
5. Kolega Henryk SQ9HM w imieniu referatu łączności Śląskiej Chorągwi ZHP
podziękował Markowi za przeprowadzenie akcji dyplomowej.
Następnie Henryk przedstawił pokrótce aktualną sytuację w referacie łączności.
Henryk w imieniu referatu przekazał puchary dla najlepszych,
najaktywniejszych klubów oraz nasłuchowców.
Henryk przekazał nadzieję, że w przyszłorocznej edycji dyplomu
weźmie udział większa ilość stacji typowo harcerskich.
6. Komendant Hufca ZHP Chorzów, hm. Wojtek Czaputa SP929 085
podziękował Markowi za przeprowadzenie akcji.
Wyraził również radość, że w zajęciach łącznościowych w trakcie wakacji brała
udział młodzież i dzieci przebywające na obozie.
Komenda Hufca przekazała dla najaktywniejszych członków vouchery na weekendowy pobyt w Ośrodku w Kucobach.
7. Po części oficjalnej prowadzono koleżeńskie rozmowy przy kawie i kołoczu z kruszonką.
8. Na zakończenie ustalono termin spotkania noworocznego klubu na 08.01.2021 rok piątek.Protokołowała : Basia SP929 073

***

14.08.2020
W dyplomie zarejestowaliśmy 1062 różne znaki
Warunki do zdobycia dyplomu spełniło 131 stacji
a namiary do wysyłki dyplomu podało tylo 13
i tyleż dyplomów wysłaliśmy.

Prosimy nie czekajcie do ostatniego sierpnia,
dyplomy mają numer kolejny !

Dziękując za udział prosimy o dalsze łączności
do aktywności ocenianej po zdobyciu dyplomu.

Adres do przesyłania logów :
sp9zhc@pzk.pl lub sp6mn@sp6mn.pl
można pocztą HOW Kucoby Kucoby35 46-300 Olesno
z dopiskiem - SP9ZHC

dane z dnia 13.08.2020 r.
Marek sp6mn z SPZHC

***

08.08.2020
Do akcji dyplomowej Łączności Obozowe
dołączyła stacja SP7ZCN z QTH
OSW „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.
Ośrodek Hufca ZHP Sieradz.

***

24.07.2020
Do akcji dyplomowej Łączności Obozowe
dołączyły stacje:
SP3ZBY hufca Pilskiego w ośrodku w Próchnówce
z operatorem SP3EA
SP6ZHP i SN6ZDA hufca Wrocław
w ośrodkach Krzeczkowice lub Wilczu
z operatorami SP6FVP i SQ6XL

***

11.01.2020
W czasie Noworocznego Spotkania SP9ZHC postanowiono:
- zmodyfikować regulamin
- utworzyć stronę internetową

***

11.01.2020
Pomysł na Dyplom Łączności Obozowej zawitał w głowie.

***