Pic 01

Wiadomości

Kucoby, 16.10.2021 Protokół spotkania
Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHC
z dnia 16 października 2021
odbywającego się Harcerskim Ośrodku Obozowym w Kucobach


1. Gospodarz spotkania Marek SP6MN rozpoczął spotkanie.
Nastąpiło przywitanie gości, przedstawienie przybyłych oraz krótka informacja o osobach,
które potwierdziły swoją nieobecność.
2. Marek SP6MN przedstawił proponowany harmonogram spotkania.
3. Marek SP6MN przedstawił podsumowanie działalności klubu za ubiegły rok
oraz krótki zarys planów na kolejne lata.
4. Nastąpiło podsumowanie akcji dyplomowej prowadzonej w okresie wakacji.
Zwycięzca Tadeusz SO8DAN otrzymał drukowaną wersję dyplomu wraz upominkiem przewidzianym w regulaminie.
Pozostali wyróżnieni, w związku z tym, że nie uczestniczyli spotkaniu,
otrzymają dyplomy oraz upominki pocztą.
Upominki to talony do internetowego sklepu radiowego na łaczną kwotę 600 zł.
Wyróżniono również najaktywniejszy klub SP8ZBX.
Druh Henryk wyróżnił również najaktywniejszego klubowicza harcerskiego SP6MN.
5. Tadeusz SO8DAN przedstawił swoje spostrzeżenia na temat uwagi.
Wyraził swój głęboki żal, że mało stacji harcerskich czynnie włączyło się w udział w dyplomu.
Marek zaproponował, aby temat kolejnej edycji omówić na spotkaniu wiosennym.
Na tym temat dyplomu został zakończony.
6. Marek SP6MN przedstawił zmiany na stanowisku przewodniczącego Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHC.
Przewodniczącym klubu zgodnie z rozkazem Komendanta Hufca ZHP Chorzów jest Jan Lechocki SP9JL.
7. Jan SP9JL przedstawił przebieg zmian personalnych. Druh Jan przestawił dokumentację niezbędną
do zarejestrowania klubu jako klubu o specjalności łączność.
Wniosek został złożony do Komendanta Hufca ZHP Chorzów 7 kwietnia 2021.
Wraz z wnioskiem została przekazana pisemna zgodna druha Jana na objęcie funkcji przewodniczącego
oraz projekt konstytucji harcerskiego klubu łącznościowego. 2 października druh Jan uzyskał informację,
że klub Harcerski Klub Łączności SP9ZHC został powołany w dniu 8 kwietnia 2021 roku.
8. Aby dopełnić formalności klub powinien mieć zatwierdzoną Konstytucję Klubu / Regulamin Klubu.
Marek SP6MN zaproponował zmianę w drugim punkcie proponowanej konstytucji.
Rozwinęła się dyskusja na temat przepisów organizacyjnych ZHP oraz możliwego „oparcia” klubu
o Ośrodek Wypoczynkowy w Kucobach ze względu na pozwolenie UKE.
Postanowiono dopisać informację o lokalizacji radiostacji klubowej.
9. Projekt konstytucji z naniesieniem powyżej poprawki został zaakceptowany jednogłośnie.
Klub uchwalił swoją konstytucje (11 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących).
10.Przewodniczący klubu przedstawił plan działania klubu na kolejny rok harcerskich:
a. wiosna/przedwiośnie 2022 – współorganizacja ze Śląską Chorągwią ZHP
wieloboju łącznościowego (dokładny termin do ustalenia);
b. raz na kwartał organizacja szkolenia na radiooperatorów w drużynach Hufca Chorzów;
c. udział w imprezach organizowanych przez Hufiec oraz Chorągiew;
d. akcja dyplomowa Łączności Obozowe;
e. udział w imprezach i zawodach krótkofalarskich;
f. pozyskanie nowych członków klubów;
g. przeprowadzenie warsztatów dla harcerzy – zdobycie sprawności nasłuchowca;
h. szkolenie dla radiooperatorów (na przykład biwakowe w Kucobach).
11.Marek SP6MN poprosił, aby w planach pracy uwzględnić również potrzeby techniczne klubu.
Niezbędnym wydaje się przegląd podłogi w siedzibie klubu. Potrzebna również jest konserwacja dachu.
Konieczne będzie również podjęcie działania odnośnie masztu antenowego – chwilowo nie jest sprawny.
SDR nie jest dostępny w klubie (działa aktualnie na prywatnej sieci).
Należy podłączyć siedzibę klubu do sieci, aby można było wysłać maile z zawodów,
sprawdzić regulamin klubu, itp. Prace te wymagają fizycznych działań członków klubu.
W późniejszym terminie konieczne będzie również poprawienie wejścia do klubu – wyrównanie nawierzchni.
12.Prace w klubie zostały zaplanowane na 6 listopada, godzina 9.oo
- prace wewnątrz klubu – zabezpieczenie podłogi.
13.Następne spotkanie robocze zaplanowano na marzec – prace przy maszcie i antenach.
14.Kolejne spotkanie ustalono na 12 marca 2022 roku godzina 900.
15.Nastąpiło symboliczna przekazanie klucza do Klubu – Marek SP6MN
przekazał obecnemu przewodniczącemu Jankowi SP9JL.
16.Marek SP6MN zaproponował Zuzannę na administratora Facebooka klubowego. Zuzanna wyraziła zgodę.
17.Marek ponownie podziękował przybyłym gościom. Jan SP9JL również podziękował za obecność na spotkaniu
oraz udzielony mandat zaufania.
18.Na zakończenie spotkania Jan przedstawił prezentację – relację z wydarzeń klubu.
19.Na tym oficjalną część spotkania zakończono.

...

05.09.2020 Znak okolicznościowy HF100HCH

Z okazji 100 rocznicy powstania pierwszej drużyny harcerskiej w obecnym Chorzowie, uczestnicząc w obchodach rocznicowych klub SP9ZHC włączył się w ich obchody poprzez pracę pod znakiem

HF 100 HCH

od dnia 01 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Dyplom Łączności Obozowe trwający od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku połączył wiele krótkofalowców w eterze.

Wszystkim dziękujemy.

...

02.02.2020 Protokół zebrania członków klubu z dnia 10 stycznia 2020 roku

1. Rozpoczęcie zebrania
Marek SP6MN przywitał zgromadzonych członków klubu i gości
druha Komendanta Hufca – Wojciecha Czaputę.
Kierownika Inspektoratu Łączności Sląskiej Chorągwi ZHP Henryka Dyszego SP9HM,
szefa klubu SP9KDA Marka SP9OU.
Nastąpiło wręczenie legitymacji członkowskich oraz kart SWL za nasłuchy.

2. W sprawozdaniu z działalności Klubu omówiono:
* organizacje obozu łączności w HOW Kucoby – podziękowania dla kol. Heńka oraz kol. Zbyszka za pomoc merytoryczną w przeprowadzeniu obozu
* uczestnictwo członków klubu w grze terenowej w Mikołowie
* uruchamiane radiostacji otrzymanej od klubu SP9LAS. Nadajnik stacji przy pomocy członków Klubu SP9ZHR aktualnie jest regulowany do prawidłowej pracy na LSB.
* pozyskanie masztu – masz zostanie przygotowany do pracy wiosną, a wymaga konserwacji i malowania, wymiany linek do rozsuwania i obciągowych.
* podsumowanie udziału w dyplomie Szare Szeregi – brak odzewu ze strony organizatora

2. Informacja o konieczności wpłacenia składek
Wysokość składki się nie zmieniła w porównaniu do roku ubiegłego, zgodna jest z Uchwałą Zarządu Głównego PZK nr 589/01/17.
prowadzący spotkanie przedstawił aktualne wysokości składek oraz sposób jej uiszczenia.

3. Informacja o planowanym przeprowadzeniu dyplomu
KLUB planuje przeprowadzić dyplom w czasie wakacji. Został odczytany regulamin dyplomu i poddany do dyskusji.
Kolega Marek SP9OU zaprosił Marka do przekazania informacji na temat planowanego dyplomu na imprezie ŁOŚ
Marek otworzył dyskusję.
Propozycja zmiany terminu dyplomu: od 27 czerwca 2020. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Przedstawiono również propozycję graficzną dyplomu.
Propozycja, aby karty qsl wysyłane dla uczestników dyplomu stanowiły reklamę Harcerskiego Ośrodka w Kucobach.
Propozycja dopisania pliku adif do regulaminu. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Dzięki Kol. Tadeuszowi z zarządu PZK informacja o planowanym dyplomie może zostać zamieszczona w Łącznościowcu.
Zwrócono uwagę, aby na dyplomie dopisać stopnie harcerskie organizatorów.
Propozycja aby do obozu na wizualizacji dyplomu "dorysować" flagę.
Na tym dyskusję odnośnie regulaminu zatwierdzono. Regulamin przyjęto jednogłośnie.
Marek zwrócił się z prośbą do członków do odwiedzania klubu macierzystego i pracę w nim i na jego rzecz.

4. Kolejne oficjalne spotkanie członków klubu ustalono na 2 października 2020 roku, godzina 18:00.

5.Na tym zakończono część oficjalną.

Protokół podpisał
przedstawiciel członków klubu

Marek SP6MN.

...

04.11.2019 Nowy maszt dla klubu

W ostatnim dniu października dzięki kontaktom kol. Zbyszka SQ9CXC klub wzbogacił się o 18 metrowy ręcznie wysuwany solidny maszt od kolegi Staszka SP9QMF z Orzecha. Dzięki pomocy kolegów i udostępnionej przyczepie łodziowej przez 50 HDW naszego hufca, po załadunku maszt bezpiecznie dotarł do ośrodka. Teraz w dni ciepłe czyszczenie i malowane, a w zimniejsze wymiana niektórych linek by wczesną wiosną stanął z porządną anteną na pasmo - na pewno 2m i może ..... pomyślimy jeszcze np. 70 cm.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcje. Członków i sympatyków klubu zapraszamy do prac konserwacyjnych i ustawienia.

Maszt 1 Maszt 2 Maszt 3 Maszt 4

...

10.10.2019 Obóz Łączności Kucoby 2019 10.10.2019

Za oknem robi się szaro, więc wróćmy wspomnieniami do ciepłego lata i Obozu Łączności, który odbył się na przełomie czerwca i lipca w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Kucobach.

Opublikowany przez Sp9zhc Czwartek, 10 października 2019

...

15.06.2019 Sprawozdanie z otwarcia klubu

Dnia 14 czerwca 2019 roku rozpoczął oficjalną działalność Harcerski Klub Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców przy Ośrodku Wypoczynkowym hufca ZHP Chorzów w Kucobach.

Na inaugurację i otwarcie siedziby zaproszono przyjaciół – łącznościowców z OT 29, do którego z racji lokalizacji hufca przynależy klub, oraz gości współpracujących z Ośrodkiem w Kucobach. Obecni byli: pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich, przedstawiciel PSP z Olesna p. Mariusz Koźliński, z-ca Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP dh hm Aleksandra Lechocka, Zarząd Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK , przedstawiciele klubów SP9PKS, SP9ZHP, SP9ZHR, SP9ZAK, SP9KDA, SP9ZPS, SP9ZCF, SP9ZEW,SP9ZBR i osoby im towarzyszące.

Po krótkim powitaniu przy kawie i kołoczu dh Marek SP6MN, gospodarz ośrodka przedstawiciel klubu SP9ZHC odczytał pozwolenie radiowe dla stacji klubowej oraz przedstawił regulamin klubu. Po zatwierdzeniu regulaminu przez członków zostały wręczone licencje SWL.

Następnie zabrał głos Prezes GOT29, który gratulował nowemu klubowi. Wręczył pamiątkowy grawer dh Marianowi SP9EMI, za długoletnią działalność w Zarządzie GOT29. Dh Marian SP9EMI jest szczególnie zasłużony w propagowaniu krótkofalarstwa i miał wpływ na powstanie klubu SP9ZHC. Dh Marian z kolei wręczył prezent w postaci transceivera Bartek pierwszemu członkowi klubu, który uzyskał uprawnienia operatora radiowego kl A, dh Janowi SP9 29072. Członkowie klubu SP9ZHS wręczyli upominek z „przydasiami” dla nowego klubu i zadeklarowali przekazanie radiostacji.

W następnym punkcie programu uczestnicy spotkania przeszli pod siedzibę klubu. Najmłodszy członek klubu Zuzanna SP9 29071 w asyście prezesa oddziału i przedstawiciela Chorągwi przecięła wstęgę i tym symbolicznie otwarła siedzibę klubu. O wykonanie pierwszej łączności został poproszony dh Marian SP9EMI, a pierwszą stacją z którą nawiązano łączność była HF29SFB.

Po zwiedzeniu pomieszczenia klubu i obiektów Ośrodka uczestnicy mieli możliwość dalszych rozmów przy grillu.

Członkowie klubu SP9ZHC dziękują wszystkim za przybycie, miłe słowa i życzenia rozwoju klubu.